Lingua

Ami iha planu atu halo livru iha Timor nia lian hotu. Se ita-boot hakarak ajuda ho tradusaun, ka harii konsellhu lian iha ita-nia distritu, bele kontaktu ami.

Klik iha lian nia naran iha kraik atu haree livru hotu ne’ebé ami kria ona iha lian hirak ne’e.